İdari ve Mali Hizmetler Müdürü
12 Aralık 2022

 

WhatsApp Image 2022-12-12 at 11.36.25.jpeg

Kurtalan Devlet Hastanesi İdari ve Mali Hizmetler Müdürü:  Kerim UĞUR
Öz geçmiş:1976 yılında Kurtalan'da doğdu. İlk, Orta ve Lise öğrenimini Kurtalan'da tamamladı. Dicle Üniversitesi Ön lisans İşletmecilik bölümünden mezun oldu. Anadolu Üniversitesinde,  İşletme Fakültesi Lisans eğitimini tamamladı. 1998 yılında T.C. Ziraat Bankası Kurtalan Şubesinde işe başladı. 2002-2005 yılları arasında Siirt Çevre ve Orman İl Müdürlüğünde görev aldı. 2005'ten beri Kurtalan Devlet Hastanesinde çeşitli birimlerde görev aldı. 2022 Aralık ayında Kurtalan Devlet Hastanesi İdari ve Mali İşler Müdürlüğüne Müdür olarak atandı. Evli ve 4 çocuk babasıdır. HASTANE MÜDÜRÜ GÖREV VE YETKİLERİ:


MADDE 16- (1) İdari ve mali hizmetler; bütçe ve muhasebe, raporlama, maIl kontrol,

akılcı malzeme yönetimi ve tedarik, muayene kabul ve stok yönetimi gibi hizmetlerin
bütünüdür.
(2) İdari ve mali hizmetler müdürü başhekime karşı sorumlu olup görev, yetki ve
sorumlulukları şunlardır:
a) Mali hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak.
b) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için her türlü malzeme ve cihazların yeterli
miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini
sağlamak.
c) Sağlık tesisindeki her türlü cihaz ve eşyaların düzenli olarak kontrol edilerek, bakım
ve kalibrasyonlarının yapılıp, kayıtların tutulması, hazır ve çalışır durumda bulundurulması ile
binaların tadilat, bakım ve onarımıarının zamanında yapılması için gerekli tedbirleri almak ve
yapılan çalışmaları denetlemek.
ç) Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve
ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin
zamanında ve yeteri miktarda talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları
yürütmek.
d) Sağlık tesisinde satın alma hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
e) Sağlık tesisinin bütçesini hazırlayarak başhekim onayına sunmak. Gelir ve gider
gerçekleşme iş ve işlemlerini yürütmek.
f) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır
bulundurulması amacıyla etkin stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok
kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli olarak takibini yapmak ve verilerin güncel
tutulmasını sağlamak.
g) Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik
tabanlı fayda maliyet analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve
değişken maliyetlerin hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve ) una ilişkin
istatistikı verilerin dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için
gerekli tedbirleri almak.
ğ) Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak
şekilde sabit ve değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak.
h) İdari hizmetlerin planlanması, etkin ve verimli sunulması, kendisine bağlı birimler ve
ilgili diğer birimler ile işbirliği ve uyum içerisinde hizmetlerin yürütülmesi, denetlenmesi ve
değerlendirilmesini sağlamak.
ı) Hizmetin aksatılmadan sürdürülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve
cihazların yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını
ve takibini sağlamak.
i) Maiyetindeki personelin yetkilerini, uyumunu ve çalışma düzenini belirleyip, eğitimli
ve sertifikalı personelin çalışma yerlerini aldıkları eğitimler doğrultusunda planlamak.
j) Sağlık tesisi bilgi sistemlerinin alt yapı, donanım ve yazılım hizmetlerinin işbirliği ve
uyum içerisinde yürütülmesini ve her an çalışır halde bulundurulmasını sağlamak.
k) Sağlık tesisi içerisinde görev yeri ve değişikliklerini kayıt altına alıp, personelin her
türlü özlük işleri, evrak yönetim hizmetleri ve sağlık tesisi faaliyetlerine ait aylık raporların
başhekimliğe zamanında ve doğru olarak bildirimi için gerekli tedbirleri almak ve kontrolünü
yapmak.
I) Görevalanı ile ilgili kaynakların verimli kullanılmasına yönelik çalışmalar yürütmek.
m) Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
n) Başhekim tarafından verilen diğer görevleri yapmak.