İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı

İdari ve Mali İşler Müdür Yardımcısı :Hülya KARAÇAM

GÖREV TANIMI:

Hastanede Hastane Yöneticisi ve İdari ve Mali İşler Müdürüne bağlı olarak kendisine bağlı birimlerde verilen hizmetlerin koordinasyonunu ve kontrolünü yapmak. İdari Mali İşler Müdürünün görevlerine yardım eder, İdari Mali İşler Müdürünün kendisine vereceği İdari,Mali ve Teknik görevlerde Kanun,Tüzük,Yönetmelik ve Genelgelere göre hizmet görür. İdari Mali İşler Müdürünün yokluğunda onun görevine vekalet eder. Gerek duyulduğu hallerde
Muayene ve Satın alma komisyon üyeliği yapmak.

 

HASTANE İÇİNDEKİ YERİ:

Üst  Makam:             İdari ve Mali İşler Müdürü
Bağlı Birimler :
-Fatura tetkiki , alacak takibi
-Hasta kabul işlemleri
-Arşiv Kontrol
-Sağlık kurulu
-Ayniyat
-Klinik otelcilik Hizmetleri
-Mutfak / Yemekhane
-Teknik İşler
-Tıbbi aletlerin ve demirbaşların tamir bakım kalibrasyon ve     garanti sürekliliğini kontrol
-Temizlik

GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLAR:

1- Kendine bağlı birimlerle ilgili işleri koordine ve kontrol etmek
2- Kalite Yönetim Sistemi Faaliyetlerini bağlı birimlerinde sağlıklı yürütülmesini sağlamak
3- Hastane Müdürünün yokluğunda Onun görev tanımına vekalet etmek.
4- Tıbbi Atık Depolama ünitesinin sürekli faaliyette olmasını sağlamak ve kontrol etmek.
5- Hizmetin aksatılmadan yürütülebilmesi için personel ile her türlü malzeme ve cihazların yeterli miktarda
ve ihtiyaç duyulduğunda kullanıma hazır olarak bulundurulmasını ve takibini sağlamak
6- Gerekli her türlü ilaç, tıbbi cihaz, laboratuvar malzemelerinin yeterli miktarda ve ihtiyaç duyulduğunda
kullanıma hazır olarak bulundurulmasını, eksik bulunan malzemelerin zamanında ve yeteri miktarda
talep edilmesini sağlayarak, temini için gerekli hazırlıkları yürütmek
7- Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet sunumu için hazır bulundurulması amacıyla etkin
stok yönetimini sağlamak, taşınır mal mevzuatına göre stok kayıtlarının ilgili sistemlerden günlük düzenli
olarak takibini yapmak ve verilerin güncel tutulmasını sağlamak.
8- Sağlık tesisinin tüketime yönelik ihtiyaçlarının hizmet birim maliyetlerinin, klinik tabanlı fayda maliyet
analizinin, hizmet üretim ve genel işletme giderlerine ilişkin sabit ve değişken maliyetlerin
hesaplanmasına yönelik gerekli çalışmaları yapmak ve buna ilişkin istatistikî verilerin
dokümantasyonunu sağlayarak ilgili birimlerin bu verilere ulaşması için gerekli tedbirleri almak
9- Satın almalarda hizmet birim maliyetlerinin, verilen sağlık hizmetini aksatmayacak şekilde sabit ve
değişken giderlerin düşürülmesi için gerekli çalışmaları yapmak. 10- Hasta ve çalışan konforu ile çevre korumaya yönelik tedbirleri almak ve uygulamak.
11- Hastane yöneticisi tarafından verilen diğer görevleri yapmak.